รางวัลชนะเลิศระดับทอง สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี2562