ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนรัตนพลวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ตำบลคลองหอยโข่ง  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อ  วันที่ 25  เมษายน 2528   สืบเนื่องจากวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองหอยโข่ง และ คลองจำไหร )  ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัด สงขลา   ในปี พ.ศ. 2526  ซึ่งทรงพระราชดำริ ว่า  ควรมีโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นเพื่อให้นักเรียนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

            ผู้ริเริ่มตามโครงการพระราชดำริ คือ พระครูกิตติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดโคกเหรียง โดยความร่วมมือของ พ.ท.วีระ วนสุข ผู้บังคับกองพันทหารราบที่4 กรมทหารราบที่5 (ยศในขณะนั้น) พ.ศ.2528 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น ซึ่งขณะนั้นตำบลคลองหอยโข่งขึ้นอยู่กับอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย พ.ท.วีระ วนสุข ได้จัดทำหนังสือขออนุมัติใช้ที่ดินของกระทรวงกลาโหมจำนวน 50 ไร่ เป็นที่ตั้งโรงเรียนและเพิ่มอีกเป็น 150 ไร่ ในโอกาสต่อมา พ.ท.พิศาล วัฒนวงศ์คีรี ซึ่งย้ายมาเป็นผู้บังคับบัญชากองพันทหารราบที่4 กรมทหารราบที่5 (ยศในขณะนั้น) ได้ขออนุญาตตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า โรงเรียนรัตนพลวิทยา ตามชื่อค่ายรัตนพล ซึ่งสมเด็จพระนางพระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานนามให้โดยมีความหมายว่า “คนดี” หรือ “สถานที่ฝึกอบรมให้เป็นคนดี”

       ในปีแรกมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 31 คน  จังหวัดได้แต่งตั้ง  นายสว่าง  หนูสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายธรรมนูญ  วิสัยจร  รักษาในตำแหน่งครูใหญ่แทนนายสว่าง  หนูสวัสดิ์  และวันที่ 1  มิถุนายน  2528  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายสงบ  มณีพรหม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคมเป็นครูใหญ่โรงเรียนรัตนพลวิทยา   มีครู-อาจารย์ จำนวน 5 คน  ในขณะที่โรงเรียนยังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนนั้นได้ใช้สถานที่โรงเรียนวัดโคกเหรียงเป็นที่เรียนชั่วคราว  โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (คอมตสศ.) เมื่อปีการศึกษา 2533 

ปัจจุบัน  โรงเรียนรัตนพลวิทยา  ตั้งอยู่ตำบลคลองหอยโข่ง  อำเภอคลองหอยโข่ง  มีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6