นักเรียนม.1 และ ม.4 ประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดหาที่เรียนให้นักเรียน ปีการศึกษา 2563

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW2vtvW_WLLRIWb7K91Vh3KSSIXAvStsGd59QxAttW2w4Epw/viewform