การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับโครงการการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (VOVID-19)