ประชุมเชิงปฏิบัติการการสะท้อนผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู สังกัด สพม.16 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning