มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม 12 ประการ