พรบ.การศึกษาภาคบังคับ

พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ การบริหารจัดการและขอบเขต

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

พรบ.ข้าราชการครู

พรบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546